Install Python on Ubuntu

sudo apt-get install python-pip python-dev