Install Python on Ubuntu#

sudo apt-get install python-pip python-dev